POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.missjacket.com

1. POSTANOWIENIAOGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter

informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla

Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu

Internetowego jest Oliwia Rakowska prowadząca działalność gospodarczą

pod firmą Miss Jacket Oliwia Rakowska (adres miejsca prowadzenia

działalności: ul. Łużycka 9 , 64-100 Leszno oraz adres do doręczeń: ul.

Łużycka 9, 64-100 Leszno) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6972262802, REGON

363386685, adres poczty elektronicznej: kontakt@missjacket.com – zwana

dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu

Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133,

poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,

których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego

dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych,

zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w

stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i

rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa

Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w

Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu

Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY

DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez

Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub

Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania

Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego

dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy

Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez

Administratora:

-zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej (np. Konto).

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu

płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu

powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców

lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty

elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia

działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku

Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może

przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Usługobiorcy lub Klienta.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być

niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych

do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej

stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na

karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta

odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików

Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas

korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w

następujących celach:

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i

pokazywania, że są zalogowani; zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka

w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych

preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu

strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze

strony Sklepu Internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku

domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia

warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki

internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub

całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim

wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu

Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki

3.3Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie

Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu

widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy –

zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia

przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio

zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies

oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach

internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na

poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przęglądarce Internet Explorer w

przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge

3.4 Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne

związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do

generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym.

Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech

identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są

ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne,

aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz

w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do

zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest

konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie

działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora

podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub

Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych

przez

Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za

prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni

własnych produktów lub usług Administratora).

5.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH

DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej

dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,

jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały

zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na

przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym

czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane

Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona

jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania

zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację

lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się

z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub

pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej

polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z

polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy

tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii

danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne

zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione

danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.